Forhåndsbefaring

Før et eierskifte av fast eiendom, eller ferdigstillelse av et byggeprosjekt kan det være ønskelig å benytte en autorisert takstmann med fagkyndig kompetanse som fagmann på befaring, for å eventuelt påpeke feil/avvik i forhold til boligens referansenivå på oppføringstidspunktet.

I de fleste tilfeller avholdes forhåndsbefaring noen uker før overlevering. På denne befaringen kan det avdekkes feil og mangler i henhold til avtale/kontrakt.

Slike befaringer omhandler i hovedsak nye boliger/bygninger, eller etter større rehabiliteringer.

Leietakerbistand

I forbindelse med flytting til nye lokaler er det en rekke valg og beslutninger som må tas. OPAK kan med sin tverrfaglighet og sin tekniske kompetanse være en god rådgiver for leietakere, og har i en årrekke bistått virksomheter av mange typer og størrelser i deres flytteprosess.

Bistanden omfatter alt fra utarbeidelse av kravspesifikasjoner, deltakelse ved forhandlinger med utleier og oppfølging og kontroll av det som bygges.

Overtakelsesbefaring

Visste du at dersom du kjøper en nyoppført bolig eller ny leilighet så har du andre rettigheter enn dersom du kjøper en brukt bolig?
Ved eierskifte av fast eiendom, kan det være ønskelig å benytte en autorisert takstmann med fagkyndigkompetanse som kan påpeke avvik iht. boligens referansenivå. Å få avdekket mest mulig av feil og mangler før overtakelsesprotokollen blir signert er et must. Selv om du har 5-års reklamasjonsrett, kan det bli svært tid- og kostnadskrevende å nå fram med reklamasjoner på feil og mangler i etterkant. Det er faktisk du som forbruker som sitter med bevisbyrden og derfor kanskje risikerer å måtte benytte store ressurser på å dokumentere/bevise manglene. Det er ikke uvanlig at mange gir opp når de oppdager hvor omfattende dette kan være og risikoen det kan medføre, spesielt hvis det må bringes inn for rettsapparatet.
Hovedvekten av slike befaringer omhandler nye boliger/bygninger, hvor det vil være ekstra viktig å oppdage feil/mangler før en overtakelse vil finne sted. Boligen skal være oppført etter gjeldende lover og etter god byggeskikk.
Protokoll skrives og undertegnes av tilstedeværende ved overtagelse. Pass på at alle påpekte forhold blir nedtegnet i protokollen, også avtalt tidsfrist for retting av eventuelle feil eller manglende leveranser til boligen.
Du har krav på at eventuelle feil skal rettes uten ekstra omkostninger for deg. I noen tilfeller kan det også bli enighet om prisavslag i stedet for retting av feil. Da skal prisavslaget stå i forhold til hva det vil koste å rette feilen.
Ved overtagelse overtar du risikoen for boligen, eventuelle dagbøter stanses og entreprenøren har krav på sluttoppgjør. Reklamasjonsfristen starter også.
Det frarådes at boligen overtas dersom det foreligger betydelige feil eller mangler ved boligen.
Kosmetiske forhold og andre åpenbare feil og mangler som naturlig burde vært avdekket etter at boligen er tatt i bruk kan være svært vanskelig å nå fram med da det ikke nødvendigvis alltid anses som en mangel etter bustadsoppføringslova.
​Bustadoppføringslova finner du her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-43

Sentrale arbeidsoppgaver knyttet til interne prosesser hos leietaker:

 • Oppfølging av beslutningsplan
 • Bistå i planlegging av bruk av lokalene
 • Ledelse av brukergrupper (f.eks. innenfor romprogram/arealbehov,
 • IT/sikkerhet/elektro m.m.)
 • Fagrådgivning bygg, VVS, elektro og miljø
 • Oppfølging av leietakers interne leveranser (IKT, spesialrom o.l.)
 • Bistå i flytteplanleggingen og ved anskaffelser/innkjøp
 • Delta i planlegging av drift/vedlikehold av nye lokaler
 • Koordinering mellom intern og eksterne prosess
 • Bistå i forhandlinger om endringer
 • Budsjettering og kostnadsoppfølging

Sentrale arbeidsoppgaver knyttet til oppfølging mot utleier:

 • Påse at leveringsbeskrivelser/kravspesifikasjon etc. følges opp
 • Oppfølging av beslutningsplan
 • Kontrollere og rapportere økonomi, fremdrift og kvalitet
 • Kvalitetssikring av planlegging og byggeprosess
 • Fagrådgivning bygg, VVS, elektro og miljø
 • Deltakelse på leietakermøter
 • Avvik- og endringsoppfølging
 • Usikkerhetsanalyser
 • Overtakelse, ferdigbefaringer

Din Joker AS og vårt nettverk kjenner «spillereglene» i slike prosjekter godt. Vi er godt kjent med utfordringene og problemstillingene, herunder alle beslutninger som fortløpende må tas.