Verditakst, skadetakst, boligsalgsrapport, arealoppmåling m.m.

Taksering

> ​Tilstandsrapport

Beskriver byggets tilstand ut i fra slitasje/mangler og levealder. Anbefales til bruk ved salg av bolig.

> ​Verditakst

Forteller hvor mye boligen er verdt i dagens marked. Undersøkelsene er overfladiske, og egner seg til refinansiering o.l. Ikke anbefalt ved salg.

> Boligsalgsrapport

Skal du selge boligen, er det lurt å gjøre kjøper oppmerksom på hva som bys på, for å unngå konflikter i etterkant. Her belyser jeg blant annet risikoområder i forhold til fuktproblematikk, skjevheter, lovlig bruk av boligen m.m.

> Verdi- og tilstandsvurdering av bygg

Din Joker’s nettverk har høy kompetanse på et bredt spekter av rådgivningstjenester innen verdi- og tilstandsvurdering.

El-takst

Tilstandsvurdering skal gi en vurdering av elektriske anlegg i boliger.
Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann, berøringsfare og eventuell funksjonssvikt.

Den skal avdekke mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander. Utbedringskostnader for alvorlige forhold skal synliggjøres. Det er føringer i normen P155:2014 som legges til grunn for gjennomføring av tilstandsvurderingen.

> Næring

Ved taksering av næringseiendom fastsettes eiendommens markedsverdi på inneværende tidspunkt. Vi i Din Joker takserer alle typer næringseiendommer og næringstomter. Taksering av denne type eiendom er i større grad knyttet opp til leieinntekter, leiekontrakter, kapasitet i markedet, alternativt bruk osv. Jobben gjennomføres i samarbeid med kjøper/selger.

​Viktige områder som blir gått igjennom ved taksering av næringseiendom er:
– Fastsettelse av festeavgift.
– Forhåndtaksering. Dette er viktig for å kunne beregne sikkerhet på lån.
– Her får du kartlagt ansett verdi for en fremtidig investering.
– Porteføljevurdering av eiendommer.
– Vedlikeholdsplaner.

> Arealoppmåling

Din Joker’s nettverk har i løpet av mange år arealberegnet over mange millioner kvadratmeter med næringseiendom. Vi er godt kjent med regelverket som definerer arealbegrep og måleregler. Alle våre arealberegninger følger Norsk Standard 3940 med tilhørende veiledere.

Ved kjøp, salg og utleie er korrekt beregnet areal av stor betydning. Erfaringsmessig er oppgitt bruttoareal fra gårdeier 0-8 prosent for lavt. De vanligste årsakene til avvik er unøyaktighet ved oppmåling, manglende oversikt og feil ved fordeling av fellesarealer eller for liten kjennskap til måleregler.

En arealoppgave skal beskrive fakta som kan etterprøves og dokumenteres. Nytteverdien av dette er at unødige og belastende diskusjoner om faktiske mål unngås.

Skade/Reklamasjon

Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av eventuelle mangler ved eiendommen, i forbindelse med eierskifte mot tidligere eier eller forsikringsselskap.

Noen ganger blir man som huseier utsatt for skade på eiendommen. Ofte kan det også være mistanke om skjulte skader. Dette er en dramatisk situasjon for den som rammes. Som skadetakstmann er man den uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer at skadens omfang blir kartlagt og det utarbeides beskrivelse av utbedringsarbeidet med kostnadsoverslag. Vurdering av mangler ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.

Due dilligence

Vi gjennomfører en due diligence-prosess med omfattende kartlegging av byggesaksrelatert status, gjennomgang av overordnet plangrunnlag og med vurdering av eiendommens utviklingspotensial.

  • Deling- og seksjoneringsprosesser
    Vi organiserer og gjennomfører deling- og seksjoneringsprosesser jfr. matrikkelloven, eierseksjonsloven og plan– og bygningsloven.
  • Offentlig saksbehandlingsarbeid
    Vi bistår med plan- og bygningslovsregulert saksbehandlingsarbeid som; saksbehandling av plan- og byggesaker, klagesaker, og ekspropriasjons- og delingssaker.
  • Generell rådgivning
    Vi tilbyr strategisk- og prosessuell milepælsrådgivning knyttet til reguleringsplanarbeid, byggesøknader, dispensasjonssøknader, klagesaker, refusjonssaker, ekspropriasjonssaker, dele- og seksjoneringssaker, tomtefestekontrakter, konsesjonssøknader, samt odel- og bopliktrelaterte spørsmål mv.

Tjenester innen taksering

> Byggelåns oppfølgning

>Overtagelsesforretning

> Naturskade takst

> Skadetaksering

> Reklamasjonstaksering

> Boligsalgsrapport

> Tilstandsanalyse

> Taksering av fast eiendom

> Verdi og Lånetakst

> Verditaksering av Næringseiendom

> Skade skjønn

> Byggeteknikk

Taksering av tomt

> Tomtevurdering, vurdering av festeavgift m.m

> Teknisk Due diligence ved kjøp og salg

> Analyse og verdivurdering av Næringseiendom

>Arealoppmåling

> El takst

Behov for våre tjenester? Ta kontakt for en uforpliktende prat